1. Toepassingsgebied

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij (W)EET WAT JE DOET partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

1.3     Eventuele (algemene) voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing voor zover deze door (W)EET WAT JE DOET uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1     Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door ondertekening van de door (W)EET WAT JE DOET opgestelde offerte / opdrachtbevestiging door zowel (W)EET WAT JE DOET als de opdrachtgever. Beide partijen moeten in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekende identieke offerte.

2.2    Door het tekenen van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Wederzijdse verplichtingen

3.1     De verplichtingen van (W)EET WAT JE DOET gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.

3.2     Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan komt de schade als gevolg daarvan voor rekening van de wederpartij en is (W)EET WAT JE DOET gerechtigd het/de daardoor noodzakelijk geworden meerwerk/-prijs in rekening te brengen.

4. Uitvoering

4.1 (W)EET WAT JE DOET zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.2 (W)EET WAT JE DOET heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn.

4.3 (W)EET WAT JE DOET neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen nota’s door opdrachtgever worden voldaan binnen veertien dagen na notadatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de opdracht zonder enige korting of verrekening, op een door (W)EET WAT JE DOET aangewezen bank- of girorekening.

5.2     Als de nota niet binnen 14 dagen voldaan is wordt een betalingsherinnering gestuurd.

5.3     Indien de betaling niet binnen de herinneringstermijn van 14 dagen is voldaan volgt een tweede betalingsherinnering. Hieraan zijn administratiekosten van EUR 12,50 per openstaande nota verbonden.

5.4     Indien de nota binnen de tweede herinneringstermijn niet voldaan is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

5.5     Indien de wederpartij in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van (W)EET WAT JE DOET – alle vorderingen van (W)EET WAT JE DOET op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft (W)EET WAT JE DOET in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

5.6    De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die (W)EET WAT JE DOET moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

6. Annulering en wijziging opdracht

6.1    De opdrachtgever heeft het recht om de opdrachtovereenkomst uitsluitend telefonisch en aansluitend schriftelijk per e-mail, te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht tot betaling van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als ook eventuele annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van de ontvangen -e-mail of telefonische afzegging.

6.2    In geval de opdrachtgever, na aanvang van de opdracht, de opdracht tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6.3    (W)EET WAT JE DOET heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan (W)EET WAT JE DOET betaalde bedrag.

6.4    (W)EET WAT JE DOET is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training/opdracht te wijzigen. Indien (W)EET WAT JE DOET tot het oordeel komt dat van de deelnemers in redelijkheid niet kan worden gevergd de training/opdracht onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan (W)EET WAT JE DOET besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

6.5 Wanneer na annulering door de opdrachtgever in gezamenlijk overleg besloten wordt tot een nieuwe datum van de opdracht, is (W)EET WAT JE DOET gerechtigd om 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen voor extra voorbereidingskosten en -tijd, bovenop de 100% van het overeengekomen bedrag voor de verzette opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn.

7. Overmacht

7.1     (W)EET WAT JE DOET is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Aansprakelijkheid

8.1     (W)EET WAT JE DOET is slechts aansprakelijk jegens de wederpartij voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering mocht worden vertrouwd. (W)EET WAT JE DOET is evenwel te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

9. Overig

9.1    Cursusmateriaal mag de opdrachtgever uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken en mag zonder schriftelijke toestemming van (W)EET WAT JE DOET niet verveelvoudigd, geopenbaard of geëxploiteerd worden.

10. Toepasselijk recht

10.1    Op iedere overeenkomst tussen (W)EET WAT JE DOET en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

10.2   Alle geschillen welk tussen (W)EET WAT JE DOET en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij (W)EET WAT JE DOET ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

11. Slotbepalingen

11.1   (W)EET WAT JE DOET is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

11.2   Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.