De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.weetwatjedoet.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Deze website heeft tot doel het verstrekken van informatie aan relaties en potentiële relaties. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel (W)eetwatjedoet zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. (W)eetwatjedoet garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. (W)eetwatjedoet wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer (W)eetwatjedoet links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door (W)eetwatjedoet worden aanbevolen. (W)eetwatjedoet aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door (W)eetwatjedoet niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

(W)eetwatjedoet behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (W)eetwatjedoet of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Het merk en logo (w)eet wat je doet is gedeponeerd bij het MerkenBureau Benelux en vastgelegd onder nummer 1400718.

Wijzigingen

(W)eetwatjedoet behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.