(W)eetwatjedoet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. (W)eetwatjedoet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door (W)eetwatjedoet verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om informatie te kunnen verstrekken over de diensten van (W)eetwatjedoet;
 • Om diensten te kunnen verstrekken zoals het toesturen van de gratis coachhandleiding, gratis nieuwsbrieven of onze betaalde (online) e-healthtraining;
 • Om gebruik te kunnen maken van en te kunnen corresponderen met elkaar over de diensten van (W)eetwatjedoet;
 • Om de facturen betreffende de diensten van (W)eetwatjedoet te kunnen versturen, hetzij naar u persoonlijk, hetzij naar uw organisatie of contactpersoon.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam; • Organisatie en/of Sporttak; • E-mailadres; • Telefoonnummer; • Adres, Postcode en Woonplaats; • Geslacht; • Uw informatieverzoek of hulpvraag.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie; (dit betreft de jaarlijkse boekhouding waarin uw gegevens geanonimiseerd zijn opgenomen, niet de maandelijkse facturering);
 • Het doen van betalingen via Ideal (Mollie)
 • Het hosten en onderhouden van de website waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zonder uw expliciete schriftelijke toestemming wordt bovendien geen enkele informatie prijsgegeven over of u diensten afneemt of afgenomen hebt bij (W)eetwatjedoet, noch over de inhoud van deze diensten. Met de projectmedewerkers wordt periodiek overlegd over hun ervaringen met de aangeboden diensten en trainingen om de gemaakte keuzes en gekozen interventies te toetsen en de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting tot het verstrekken van uw gegevens is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt (W)eetwatjedoet conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de deelnemer vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft. (W)eetwatjedoet gebruikt in al haar studies een informed consent van de deelnemers waarin zij voor deze gegevensverstrekking tekenen en laat haar onderzoek toetsen en goedkeuren door de ethische commissies van de universiteiten onder welke verantwoordelijkheid de studies worden verricht.

Minderjarigen

Wij werken alleen met en verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

(W)eetwatjedoet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere het stappenplan van de Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen en het certificaat Informatieveiligheid behaald waarmee we goed geïnformeerd zijn over de invoering van de NEN7510 waarmee de informatiebeveiliging in de zorg is gewaarborgd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met (W)eetwatjedoet op!